badanie jakości wody
badanie wody
subpage.jpeg
Uzgodnienia

Uzgodnienia ogólne

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w sytuacji podania przez Zleceniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Zleceniodawcę uzgodnień do zlecenia.

2. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności związanej z niewłaściwym zaadresowaniem, wyborem sposobu oraz formy przesyłki, a także zagubienia próbek w drodze do laboratorium.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i inne właściwe.

 

Zasady obsługi Klienta:

1. Laboratorium wykonuje badania metodami zgodnie z przedstawionym w Protokole z uzgodnień do zlecenia zakresem.

2. Niepewność wyniku podawana jest na życzenie Klienta, gdy ma to znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi i gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników lub ich zastosowania.

3. Laboratorium może zlecić wykonanie badania podwykonawcy posiadającemu akredytacje PCA

4. Klient ma prawo złożenia skargi / reklamacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od uzyskania sprawozdania z badań.

5. Klient może po odpowiednim przeszkoleniu uczestniczyć podczas wykonywania jego badań.

 

Inne ustalenia dotyczące wykonania badań i ich wpływ, na jakość wyników:

  1. Ustalenia szczegółowe, właściwe do zlecenia
  2. Za wykonanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności gotówką lub przelewem na konto: PKO BP 08 1020 3453 0000 8302 0301 7472 w formie przedpłaty lub w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
  3. Odbiór sprawozdania z badań: pocztą, osobiście, lub przez osobę upoważnioną przez zleceniodawcę.
  4. Termin realizacji zlecenia ustala się indywidualnie do zlecenia
  5. Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami obsługi oraz zakresem i metodami badań prowadzonych przez Grupa DALAB Laboratorium Badań Wody Pitnej.
  6. Wszelkie zmiany do protokołu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym protokołem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

RODO

1. Użytkownik, wypełniając formularz Protokół z uzgodnień do zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług,

3. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Zleceniodawca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zleceniodawcy znajdują się w archiwum

Laboratorium i będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane jednostkom zewnętrznym nadzorującym Usługodawcę zgodnie z wymogami prawa.

7. Zleceniodawca zastosował techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania danych. Regularnie testuje i ocenia skuteczność wymienionych środków

Dane firmy

Grupa DALAB Dariusz Bożek
Mszanka 234
38-322 Łużna
powiat: Gorlice
NIP: 738 000 92 92

Kontakt

Gorlice  - 790 502 300

Rzeszów - 573 997 017

Nowy Sącz - 789 962 191

Brzesko - 573 972 912

(18) 353-77-43 wew. 22

laboratoriumwody.dalab@gmail.com

ilac wieksze

pca wieksze

akredytacja male

ppis

Copyright © DALAB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM